This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Congratulations! Your order qualifies for free shipping Subscribe to our newsletter, get 10% OFF your first purchase!

Terms of Service

1. TARAFLAR
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), www.anutempledesign.com adresli internet sitesi altında sunulan hizmetleri sunan ____________________________ İstanbul adresinde mukim Anu_____ (“Anu Temple Design”) ile, internet sitesine üye olan veya üye olmaksızın internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan ("Kullanıcı") arasında elektronik olarak onaylamıştır.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcı tarafından www.anutempledesign.com  alan adı ve buna bağlı alt alan adları (“İnternet Sitesi”) altında sunulan hizmetlerin kullanım şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3. GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3.1 Kullanıcı, Anu Temple Design internet sitesini kullanırken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Anu Temple Design’nın bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Kullanıcı sorumlu olup, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bu sebeple uğrayabileceği zarardan Anu Temple Design’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
3.2 Kullanıcı tarafından, Anu Temple Design sistemi kullanılırken ve sisteme her türlü içerik temin  edilirken Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ve yürürlükteki her türlü mevzuata uygun davrandığını, bu içeriğin genel ahlaka uygun olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını (kişilik hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, vb.) ihlal etmediğini; aksi yöndeki davranışından dolayı Anu Temple Design’ın uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3 Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde kendisi veya diğer Kullanıcılar tarafından temin edilen içeriklerin (yorum, yazı, fotoğraf, video, ilan, vb.) bunu ilk olarak yükleyen kişiye ait olduğunu ve bu nedenle Anu Temple Design’ın bu içerik nedeniyle herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kullanıcı kendisi tarafından temin edilen içerik nedeniyle münhasıran sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı doğabilecek her türlü ihtilaf ve tazminat talebinden Anu Temple Design’ı bağışık tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4 Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinde online ödeme yöntemleri ve kredi kartı kullanımı gerektiren işlemlerde, kart malikinin rızası ile işlem yapacağını, ters ibraz nedeniyle oluşacak avukatlık masrafı dahil her türlü masraf ve zarardan münhasıran sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.5 Kullanıcı,  İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici işlemlerde (spam, virus, truva atı, kötü niyetli diğer yazılımlar, vb.) bulunmayacağını veya bu yönde işlemlerde bulunan üçüncü kişilerle irtibat içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6 Kullanıcı tarafından, işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi ve/veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer merciler tarafından talep edilmesi halinde halinde, Anu Temple Design’ın Kullanıcı’nın oluşturmuş olduğu hesabı askıya alma, silme ve bir daha hesap açma imkanını elinden alma hakları ve bunlardan bağımsız olarak tazminat talep etme hakkı saklıdır.
3.7 Kullanıcı, yasal sebeplerle, Anu Temple Design tarafından kendisinin internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, erişim tarihi ve saati, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgileri saklamasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
3.8 İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Anu Temple Design’ın her zaman tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırma, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı, Anu Temple Design’ın bu yöndeki işlemine peşinen rıza göstermekte olup, bu nedenle Anu Temple Design’dan bir tazminat talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.
3.9 Kullanıcı tarafından izinli pazarlama faaliyetlerinin onaylanarak aksi beyanda bulunulmadığı sürece, kişisel bilgilerinin Anu Temple Design tarafından tanıtım, haberleşme ve reklam amacıyla kullanılabileceğine, gerek e-posta ve gerekse kısa mesaj-SMS ve WhatsApp uygulaması üzerinden mesaj gönderilebileceğine rıza gösterilmiş olduğu kabul, beyan ve taahhüt edilir. 
3.10 Anu Temple Design tarafından, Kullanıcı’nın kişisel veri ve bilgileri yasal nedenlerden dolayı ve/veya resmi mercilerin talebi üzerinde, Kullanıcı’nın önceden izninin alınmasına gerek olmaksızın ifşa edilebilir.
3.11 Anu Temple Design, İnternet Sitesi’nin sorunsuz çalışması için azami gayreti gösterecek olup, sistemin hatasız çalışacağını taahhüt etmemekte ve kullanıcıların verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı Anu Temple Design’ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. Anu Temple Design münhasıran kendi takdirine bağlı olarak, İnternet Sitesi’nin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.
3.12 İnternet Sitesi Anu Temple Design’ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir ve Anu Temple Design bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan hiç bir surette sorumlu değildir.
3.13 Anu Temple Design,  İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketlerden dolayı Anu Temple Design’ın hukuki ve cezai talepleri ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
3.14 Kullanıcı İnternet Sitesi üzerinde yer alan ve ürünlere ilişkin olarak girdiği tüm yorumlardan şahsen sorumlu olup, bu yorumlar ile ilgili olarak tüm mevzuata uygun davranacağını, herhangi bir ihlal durumunda ise Anu Temple Design’ı doğmuş olan tüm zararlardan beri kılacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4. SÖZLEŞMENİN TADİLİ
Anu Temple Design, İnternet Sitesi’nde mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. İnternet Sitesi’nin kullanımı ya da siteye giriş yapılması ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
5. İHTİLAFLERİN HALLİ
İşbu Sözleşme’ye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu Sözleşme, Kullanıcı veya Anu Temple Design tarafından herhangi bir sebeple üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. 
7. YÜRÜRLÜĞE GİRME
Kullanıcı tarafından, İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetleri kullanmaya başlamasından itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerinin okunduğu ve onaylandığı kabul edilir.

Use coupon code ANUTRIBE for 10% off your first order.

Cart

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are TL1,000 away from free shipping.
No more products available for purchase