This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Congratulations! Your order qualifies for free shipping Subscribe to our newsletter, get 10% OFF your first purchase!

Membership Agreement

1- TARAFLAR
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında üyelik sözleşmesinin Üye tarafından elektronik olarak kabul edildiği tarihte akdedilmiştir.
Bir tarafta;
A) Beşiktaş adresinde mukim (işbu sözleşmede Anu Temple Design olarak anılacaktır) ile;
Diğer tarafta;
B) www.anutempledesign.com internet sitesine üye olan kullanıcı. (işbu sözleşmede ÜYE olarak anılacaktır).
Taraflar işbu Sözleşme’de münferiden Taraf ve müştereken Taraflar olarak anılacaklardır.
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMAÇ
İşbu Sözleşme, www.anutempledesign.com internet sitesinin genel kullanım şartlarını, kurallarının ve üyenin faydalanma şartlarının düzenlenmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
3- TANIMLAR
Hizmet: Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla Anu Temple Design tarafından sunulan hizmetlerin bütününü ifade eder.
Ürün: İşbu sözleşmeye konu olan ve Anu Temple Design’a ait olan www.anutempledesign.com   internet sitesi üzerinden satışa sunulan mal ve hizmetlerin tamamını ifade eder.
Üye: www.anutempledesign.com alan adlı internet sitesine onay vererek üye olan ve de yer alan hizmetlerden faydalanan kişiyi ifade eder.
4- GENEL ŞARTLAR
4.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri
İnternet Sitesi’ne üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Anu Temple Design tarafından işbu Sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.
Üye, İnternet Sitesi’nde belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
Üye, Anu Temple Design’ın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üye’lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin kanunlar önünde doğruluğunu, Anu Temple Design’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
Üye, Anu Temple Design tarafından kendisine verilen şifreyi başka kişi ya da kurumlar ile paylaşamaz, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye bu hükme aykırı davrandığı takdirde sorumluluk Üye’ye aittir.
Üye, internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine, dürüstlük kuralına ve genel ahlak ve adaba uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’nin sorumluluğundadır.
İşbu üyelik sözleşmesinde hüküm altına alınan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Anu Temple Design bu durumda Üye’nin üyeliğini derhal sona erdirmeye yetkilidir. Bununla beraber Üye’nin Sözleşme’yi ihlal emesi durumunda ve Anu Temple Design nezdinde bir zarar doğması durumunda Anu Temple Design bundan dolayı tazminat ve yasal yollara başvurma hakları saklıdır.
İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar ve İnternet Sitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla İnternet Sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Üye’nin, İnternet Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Üye, Anu Temple Design ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki İnternet Sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri İnternet Sitesi üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin özellikle işbu maddeyi ihlal etmesi Sözleşme’nin ağır ihlali niteliğinde olup; Anu Temple Design bu durumda ilgili Üye’ye karşı her türlü yasal yola başvurma ve tazminat talep etme hakkını haizdir.
İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişlerde, teslimat adresinin yurt dışı olması durumunda ilgili gümrük mevzuatı uyarınca hizmet bedelleri ve vergilerin farklılaşması sonucu ücret değişikliği söz konusu olabilecek olup; Üye bu bedelin kendisine sunulması ile satın alım işlemini tamamladığında ilgili bedellerin tümünden sorumlu olacaktır. 
Üye satın almış olduğu ürünlerin iade ve değişimini talep etmesi durumunda, teslim aldığı ürünü yasal mevzuat uyarınca KENDİSİNE TESLİM EDİLDİĞİ ŞEKİLDE İADE ETMESİ GEREKTİĞİNİ, aksi durumda Anu Temple Design’ın bu ürünleri iade alma yükümlüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İade alınmayan ürünler Üye’ye geri gönderilecek ve bu durumda kargo ücreti Üye’ye ait olacaktır.
Üye ilgili mevzuat kapsamında talep üzerine şahsına özel olarak hazırlanan ürünlerde CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAĞINI peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. Anu Temple Design’ın Hak ve Yükümlülükleri
Anu Temple Design işbu Sözleşme’de bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Anu Temple Design her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. 
Her bir kişinin yalnızca bir üyeliği olabilir. Aksi takdirde Anu Temple Design üyeliklerden birini ya da her ikisini dondurabilir, kaldırabilir.
Anu Temple Design, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
Anu Temple Design İnternet Sitesinde bulunan fiyatlar ile mağazalarında bulunan fiyatlar arasında oluşabilecek farklardan sorumlu değildir. İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişlerde sitede ilgili ürüne ilişkin verilen fiyatlar geçerlidir.
5- MÜCBİR SEBEP
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Anu Temple Design işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Anu Temple Design için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Anu Temple Design’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Anu Temple Design’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
6- SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Anu Temple Design tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Anu Temple Design üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
7- TEBLİGAT ADRESLERİ
Üyenin Anu Temple Design’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
Anu Temple Design tarafından üyenin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Anu Temple Design tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.
8- YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme üyenin üye olmak için elektronik onay vermesi ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
9- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
10- İZİNLİ PAZARLAMA
Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle, Anu Temple Design’ın kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine pazarlama, kampanya ve/veya kampanyalara ilişkin, indirim, hediye, promosyon, yarışma, oyun vb. bilgilendirme elektronik postaları, cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme ve anlık bildirim (kampanya, uyarı, anket ve reklamlara ilişkin) gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, işbu üyelik sözleşmesini onaylanmasıyla berber bilgilendirme elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul eder. İzinli pazarlama üyeliğinden çıkmak isteyen Kullanıcı, Anu Temple Design tarafından kendisine bildirilen yöntemleri izlemesi ile ücretsiz olarak üyelikten çıkarılacaktır.

Use coupon code ANUTRIBE for 10% off your first order.

Cart

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are TL1,000 away from free shipping.
No more products available for purchase